วิธีการฆ่าตัวตายที่พบบ่อย พ.ศ.2535-2545 (ต่อล้านประชากร)

2535

2536

2538

2539

2540

2535-2540

2541

2542

2543

2544

2545

2541-2545
รวม ใช้ยา

10.5

9.7

16.5

0

0.6

7.5

2.1

4.8

4.8

4.5

4.9

4.2

สารการเกษตร

10.5

11

1.5

0

2.7

5.1

6.4

9.9

14.2

15.4

12.9

11.7

สารพิษ

0

0.1

1.8

21

14

7.4

10.1

4.8

1.7

2

2.9

4.3

แขวนคอ

26.4

26.1

28.3

32.6

37.4

30.1

48.2

46.1

48.3

44.2

47

46.8

ใช้ปืน

3.1

3.1

3.3

4

3.2

3.3

3.9

4.1

4.4

3.5

4.1

4

ชาย ใช้ยา

12.4

11.2

20

0

0.8

8.9

2.5

6.4

6.2

5.6

6.6

5.5

  สารการเกษตร

9.9

12.6

1.8

0

3.4

5.5

8.4

13.5

19.4

20

16.2

15.5

  สารพิษ 0.1

0

2.2

26.5

18.6

9.4

13.3

6.4

2.3

2.6

3.7

5.7

  แขวนคอ

38.4

37.8

44.7

50.9

60.2

46.4

77.3

73.3

77.3

71.9

75.3

75

  ใช้ปืน

5.5

5

5.5

7.1

5.8

5.8

7.4

7.3

8.4

6.8

7.9

7.6

หญิง ใช้ยา

8.7

8.2

13.1

0

0.5

6.1

1.8

3.1

3.4

3.5

3.2

3

สารการเกษตร

11

9.4

1.2

0

2

4.7

4.4

6.3

9

10.9

9.6

8

สารพิษ

0

0.1

1.4

15.6

9.6

5.3

7

3.1

1

1.4

2.2

2.9

แขวนคอ

14.4

14.1

11.8

14.3

14.8

13.9

19.3

19.3

19.6

17

19.1

18.8

ใช้ปืน

0.6

1

1

0.9

0.6

0.8

0.5

0.8

0.5

0.4

0.5

0.5

 

แนวโน้มวิธีการฆ่าตัวตายพ.ศ.2541-2545 (อัตราส่วนต่อล้านประชากร)

 

แนวโน้มวิธีการฆ่าตัวตายในเพศชาย (อัตราส่วนต่อล้านประชากร)

แนวโน้มวิธีการฆ่าตัวตายในเพศหญิง (อัตราส่วนต่อล้านประชากร)

 

วิธีการฆ่าตัวตายในแต่ละช่วงวัย พ.ศ.2544 (อัตราส่วนต่อล้านประชากร)

10-24

25-39

40-64

65

ใช้ยาเกินขนาด

3.7

6.7

6.6

2.4

สารการเกษตร

9.7

23.2

22.7

20.0

สารพิษต่างๆ

1.5

3.5

2.3

1.9

แขวนคอ

37.6

73.3

48.5

57.5

ปืน

3.1

6.6

3.4

3.2

 

 

วิธีการฆ่าตัวตายในแต่ละช่วงวัย พ.ศ.2545 (อัตราส่วนต่อล้านประชากร)

10-24

25-39

40-64

65

ใช้ยาเกินขนาด

3.0

7.0

7.1

5.9

สารการเกษตร

9.2

16.5

18.1

19.9

สารพิษต่างๆ

1.7

3.9

4.4

4.6

แขวนคอ

42.8

66.2

54.3

58.0

ปืน

3.4

6.6

4.2

5.3

 

มาโนช หล่อตระกูล http://www.ramamental.com/suicide